เปิดสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : JLPT) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ศูนย์สอบเชียงใหม่

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

หากมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความจำเป็นในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น